Grant dla Szpitala

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2021

Szpital w Lubaniu otrzymał nowy sprzęt medyczny, który ma pomóc pacjentom zarażonym koronawirusem. Wysokość grantu to kwota 538.848 zł. Za te środki zakupiono m.in. defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne oraz dwa aparaty do EKG.

30 września 2020 r. Powiat Lubański podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim/Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” o nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Powiat Lubański na realizację grantu w latach 2020-2021 otrzymał środki w wysokości 538.848 zł, w tym:

  • Dofinansowanie projektu z UE  - w wysokości 458.020,80 zł,
  • Ze środków budżetu państwa - w wysokości 53.884,80 zł,
  • ze środków BWD - w wysokości 26.942,40 zł.

Realizację grantu i wydatkowanie środków powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

W ramach grantu zakupiony został sprzęt:

  • medyczny: defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne,  dwa aparaty do EKG, trzy wózki do transportu pacjentów, dziewięć łóżek szpitalnych z materacami w tym trzy z przeznaczeniem na OIOM,
  • do prowadzenia dezynfekcji - samobieżna maszyna do czyszczenia powierzchni szpitalnych,
  • wyposażenie laboratorium - chłodziarka laboratoryjna

zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym we wniosku o przyznanie grantu.

Realizacja grantu przez Powiat Lubański znacząco wpłynęła na polepszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także niweluje skutki choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.