Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z lat 1998 - 2000

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Lubaniu w latach 1998 - 2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację (po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) do dnia 31 marca 2023 roku w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4,59-800 Lubań oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

16 marca 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z lat 1998 - 2000

Grant dla Szpitala

Szpital w Lubaniu otrzymał nowy sprzęt medyczny, który ma pomóc pacjentom zarażonym koronawirusem. Wysokość grantu to kwota 538.848 zł. Za te środki zakupiono m.in. defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne oraz dwa aparaty do EKG.

30 września 2020 r. Powiat Lubański podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim/Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” o nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Powiat Lubański na realizację grantu w latach 2020-2021 otrzymał środki w wysokości 538.848 zł, w tym:

  • Dofinansowanie projektu z UE  - w wysokości 458.020,80 zł,
  • Ze środków budżetu państwa - w wysokości 53.884,80 zł,
  • ze środków BWD - w wysokości 26.942,40 zł.

Realizację grantu i wydatkowanie środków powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

W ramach grantu zakupiony został sprzęt:

  • medyczny: defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne,  dwa aparaty do EKG, trzy wózki do transportu pacjentów, dziewięć łóżek szpitalnych z materacami w tym trzy z przeznaczeniem na OIOM,
  • do prowadzenia dezynfekcji - samobieżna maszyna do czyszczenia powierzchni szpitalnych,
  • wyposażenie laboratorium - chłodziarka laboratoryjna

zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym we wniosku o przyznanie grantu.

Realizacja grantu przez Powiat Lubański znacząco wpłynęła na polepszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także niweluje skutki choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

24 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Grant dla Szpitala

Grant

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z .o.o. otrzymał grant finansowy na kwotę blisko 34 tysięcy złotych, który jest wsparciem dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ZPO w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla personelu, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też który nigdy nie zrezygnował z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadał drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Pozostała część grantu została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant został przyznany w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość uzyskanego grantu:          33 590,55 zł

Okres realizacji Projektu:               01.05.2020 – 31.08.2021

 

9 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Grant